Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté z kúpnej zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese http://www.plasticbox.sk (ďalej len "Kúpna zmluva"). Predávajúcim je obchodná spoločnosť PLASTIC BOX, sro, IČO: 46111948, so sídlom Karpatské námestie 10a, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 72667/B (ďalej len "Predávajúci "). Neoddeliteľnou súčasťou OP je Reklamačný poriadok S1 (ďalej v texte len "Reklamačný poriadok").
Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, s vylúčením kolíznych ustanovení. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a ďalej zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Tieto Obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy a určujú časť jej obsahu, ak nestanoví Kúpna zmluva inak. Uzavretím Kúpnej zmluvy vyjadrujú jej zmluvné strany súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zhodne prejavujú vôľu riadiť sa nimi v záväzkových právnom vzťahu založenom Kúpnou zmluvou.
Kontakt
korešpondenčná adresa: Karpatské námestie 10a, 831 06 Bratislava
kontaktný telefón: +421 904 543 366
kontaktný e-mail: info@plasticbox.sk

II. Vymedzenie základných pojmov
Na účely Obchodných podmienok sa rozumie

spotrebiteľskými zmluvami zmluvy kúpnej, zmluvy o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ;
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania; ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedená osobitná úprava pre Spotrebiteľa, použije sa všeobecná úprava pre Kupujúceho-nepodnikateľov;
predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov, dodáva spotrebiteľovi či kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby - ďalej v texte len "Predávajúci";
kupujúcim (nie spotrebiteľ) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo akákoľvek právnická osoba - ďalej v texte len "Kupujúci"
kupujúcim-nepodnikateľom kupujúci, ktorý nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti - ďalej v texte len "Kupujúci-nepodnikateľ"; ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedená osobitná úprava pre Kupujúceho-nepodnikateľov, použije sa všeobecná úprava pre Kupujúceho;
kúpnou zmluvou - objednávka Spotrebiteľa či Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu spotrebiteľovi či kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi spotrebiteľom či kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti - ďalej v texte len "Kúpna zmluva".

III. Uzavretie kúpnej zmluvy
Predávajúci prostredníctvom svojich internetových stránok na adrese http://www.plasticbox.sk činí tretím osobám neadresovanou ponuku na predloženie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len "Objednávka"), a to najmä vystavením opisu a ilustračného vyobrazenia jednotlivých druhov tovaru, ktoré predávajúci ponúka ku kúpe, a vystavením ponuky prípadných modifikácií tovaru ponúkaného ku kúpe Predávajúcim, vykonávaných Predávajúcim.
Objednávku môže tretia osoba, ktorá má záujem uzavrieť ako kupujúci s Predávajúcim Kúpnu zmluvu (ďalej len "Záujemca"), Predávajúcemu predložiť prostredníctvom elektronického objednávkového systému na internetových stránkach Predávajúceho. Objednávka musí obsahovať osobné identifikačné a kontaktné údaje Záujemcu, a prejav vôle Záujemcu smerujúci k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorého súčasťou musí byť vždy špecifikácie druhu a množstva tovaru ponúkaného Predávajúcim na kúpu, ktorý sa má stať predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy, ktorej uzatvorenie je Záujemcom navrhuje a prípadná špecifikácie modifikácií a úprav takto objednávaného tovaru podľa ponuky Predávajúceho. Objednávka ďalej musí obsahovať špecifikáciu miesta dodania tovaru.
Cena tovaru, ktorý sa má stať predmetom predaja podľa Kúpnej zmluvy na základe Objednávky Záujemca, je určená súčtom jednotkových cien uvedených u daných druhov tovaru v neadresné povzbudili k predloženiu Objednávky urobené Predávajúcim v okamihu, kedy bola Objednávka Predávajúcemu doručená, násobených počtom kusov tovaru daného druhu , uvedeným v Objednávke, a obsahuje v sebe všetky zákonom stanovené dane a poplatky súvisiace s predajom tovaru.
Objednávka predložená Záujemcom Predávajúcemu pôsobí od doby, keď je doručená Predávajúcemu. Od tohto okamihu je Záujemca viazaný svojím prejavom vôle. Záujemca môže svoju Objednávku zrušiť, ak dôjde zrušovacie prejav vôle Predávajúcemu pred doručením Objednávky alebo aspoň súčasne s Objednávkou.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky túto Objednávku akceptovať alebo oznámiť Záujemcovi jej odmietnutie. V prípade odmietnutia je predávajúci povinný toto oznámiť Záujemcovi rovnakou formou, akou mu bola doručená Objednávka; ak nie je toto možné, je predávajúci povinný odmietnutie oznámiť písomne na adresu sídla alebo bydliska Záujemca.
Akceptáciou sa rozumie prijatie Objednávky uskutočnenej Predávajúcim elektronickou poštou na kontaktnú e-mailovú adresu Záujemca uvedenú Záujemcom v Objednávke.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu Záujemcovia oznámiť vznik okolností, na základe ktorých nemôže tovar dodať v lehote bez zbytočného odkladu, vrátane oznámenia dodatočné lehoty, v ktorej bude tovar dodaný.
Doručením akceptácie Objednávky Kupujúcemu v zmysle čl. III. ods. 6 Obchodných podmienok je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená Kúpna zmluva. Prijatím Objednávky vzniká záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a ďalej záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu.
Záväzok z kúpnej zmluvy zaniká splnením dlhu oboch zmluvných strán. Dlh zo strany Kupujúceho je splnený uhradením kúpnej ceny Predávajúcemu, dlh zo strany Predávajúceho je splnený dodaním objednaného tovaru a prevedené vlastníctvo k tovaru.

IV. dodanie tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v mieste dodania uvedenom Kupujúcim v Objednávke, príp. do sídla či miesta trvalého bydliska Kupujúceho. Miesto dodania navrhnuté Kupujúcim musí byť obvyklé a bežne dostupné.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky, najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy; povinnosť Predávajúceho podľa čl. IV. ods. 7 týchto Obchodných podmienok je zachovaná.
Dodanie tovaru na miesto dodania zaisťuje Predávajúci na náklady Kupujúceho. Kupujúci je povinný v Objednávke uviesť záväzné miesto dodania objednávaného tovaru. Náhradu nákladov primeranú povahe tovaru a obvyklej výške na dodanie tovaru vyúčtuje Predávajúci Kupujúcemu spolu s kúpnou cenou za dodaný tovar podľa nasledujúcej tabuľky vzdialeností dodania tovaru z miesta výroby do miesta dodania objednávaného tovaru uvedeného v Objednávke:

Vzdialenosť miesta dodania z miesta výroby

Náklady na dodanie výrobku

do 250 km od Bratislavy ___ zadarmo

do 300 km od Brna ___ zadarmo

nad 300 km ___ dohodou

žumpy od 4m3 ___ zadarmo

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu náhradu nákladov na dodanie tovaru. V závislosti na zvolenom mieste dodania tovaru na základe akceptovanej Objednávky Kupujúceho budú náklady na dodanie tovaru podľa tejto Objednávky zahrnuté v kúpnej cene objednávaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje zahrnúť náklady na dodanie tovaru do akceptácie Objednávky podľa čl. III. ods. 5 Obchodných podmienok.
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru za účelom zistenia prípadných vád bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare.
Súčasne s odovzdaním tovaru dodávaného Predávajúcim Kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy Predávajúci vyhotoví dodací list, ktorý bude obsahovať identifikáciu Predávajúceho a Kupujúceho, Kúpnej zmluvy, tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy, celkovej kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu, miesta a termínu dodania tovaru a podpisov Kupujúceho a Predávajúceho alebo oprávnenej osoby poverenej Predávajúcim k dodaniu tovaru na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Dodací list").

V. Platobné podmienky
Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar dohodnutú v Kúpnej zmluve. Kúpna cena je stanovená podľa čl. III. ods. 3 Obchodných podmienok.
Kúpna cena bude Kupujúcemu vyúčtovaná faktúrou, ktorá mu bude doručená súčasne s dodaním tovaru.
Kúpna cena je splatná v hotovosti súčasne s odovzdaním tovaru Kupujúcemu. Predávajúci za týmto účelom Kupujúcemu vystaví príjmový doklad obsahujúci podstatné náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Faktúra musí obsahovať najmä označenie faktúry a jej číslo, identifikáciu Kupujúceho a Predávajúceho, označenie Kúpnej zmluvy a Objednávky, rozsah a predmet plnenia Kúpnej zmluvy, dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, fakturovanú kúpnu cenu, dátum vystavenia a odoslania faktúry a ďalšie náležitosti daňového dokladu podľa zákona č . 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade omeškania Kupujúceho s platením kúpnej ceny si Predávajúci a Kupujúci zjednávajú právo Predávajúceho na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 12% p. A. Z nezaplatenej fakturovanej kúpnej ceny. V prípade omeškania Spotrebiteľa s platením kúpnej ceny je výška úroku z omeškania vo výške zákonnej sadzby.

VI. Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy od okamihu jej uzavretia až do 14 dní od prevzatia tovaru.
Pri odstúpení bude Spotrebiteľ postupovať nasledujúcim spôsobom:
Najvyššie písomne kontaktovať predávajúceho a informovať ho, že využíva svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu (rozhodujúci je dátum odoslania).
Ak už Spotrebiteľ tovar prevzal, zaväzuje sa ho zaslať späť na adresu Predávajúceho, pritom:
tovar nesmie byť poškodený,
musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.)
Za prípadné poškodenie tovaru pri preprave k predávajúcemu alebo za prípadnú stratu zodpovedá Spotrebiteľ. Predávajúci preto odporúča zasielať tovar doporučene a poistený. Tým samozrejme nie je dotknuté právo Spotrebiteľa domáhať sa náhrady po prepravcovi.
Priame náklady na prepravu tovaru k predajcovi nesie Spotrebiteľ.
Predávajúci nie je povinný prijímať tovar zaslaný na dobierku.
Predávajúci je povinný za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok po vrátení tovaru peniaze za tovar zaslať Spotrebiteľovi zloženkou alebo prevodom na účet Spotrebiteľa a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípadne nedodanie tovaru sa termín posúva do doby dodania tovaru alebo do doby, kedy spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal.

V prípade, že bude Spotrebiteľ uplatňovať nárok na odstúpenie od zmluvy bez toho, aby mu podľa zákona alebo týchto obchodných podmienok právo na odstúpenie svedčilo a zašle Predávajúcemu tovar, je predávajúci oprávnený zaslať tovar Spotrebiteľovi späť na jeho náklady.
Predávajúci upozorňuje, že Spotrebiteľ nemôže oi. Odstúpiť podľa § 1837 Občianskeho zákonníka od takejto Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodávka tovaru upraveného podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1833 občianskeho zákonníka as článkom. 14 ods. 2 Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než je potrebné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru a nemožno ju chápať ako právo na výpožičku tovaru.
Právo odstúpiť od zmluvy primárne neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného tovaru. V prípade chybného plnenia však nie je vylúčené, aby Spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, v takom prípade je ale nutné, aby informoval Predávajúceho, že tovar bol pri prevzatí chybné. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že predávajúci môže v rámci odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátený chybný tovar považovať za poškodený zo strany Spotrebiteľa.

VII. Nadobudnutia vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na veci
Vlastnícke právo k tovaru dodávanému na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim za podmienok stanovených v týchto OP sa prevádza na Kupujúceho okamihom odovzdania veci kupujúcemu, avšak nie skôr, než dôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny.
 Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, toto ustanovenie sa neuplatňuje.

VIII. Zodpovednosť za vady tovaru
Vec je chybná, ak nie je odovzdaná kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý. Pri určení akosti alebo vyhotovení podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy musí vec kvalitou alebo vyhotovením zodpovedať vzorke alebo predlohe. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr (ďalej len "Zjavné vady"). Kupujúci je povinný oznámiť Zjavné vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní od vzniku povinnosti vykonať prehliadku tovaru podľa čl. IV. ods. 5 Obchodných podmienok.
Kupujúci je oprávnený vyznačiť Zjavné vady tovaru na Dodacom liste a tento Dodací list bez zbytočného odkladu zaslať Predávajúcemu spolu s dokladmi, ktoré preukazujú existenciu vád tovaru (fotodokumentácia, mierovej protokol, zápis o vadách atď.).
Iné chyby musia byť Predávajúcemu Kupujúcim písomne oznámené bez zbytočného odkladu po ich zistení do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa zistenia vady tovaru.

Neoznámením vád bez zbytočného odkladu v lehotách stanovených v tomto článku OP práva kupujúceho z titulu vád tovaru zanikajú.
Reklamovaný tovar musí byť až do vybavenia reklamácie uložené oddelene a akékoľvek nakladanie s ním, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť overenie existencie vád Predávajúcim, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho neprípustné.
Kupujúci má v prípade dodania tovaru s vadami nárok na odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, na dodanie chýbajúceho tovaru, na odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, prípadne kupujúci-nepodnikateľ, nepoužijú sa ustanovenia ods. 1 - 7 tohto oddielu. Spotrebiteľ či kupujúci-nepodnikateľ je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Pre uplatnenie práv z chybného plnenia sa použije Reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. (Pozri odkaz).

IX. Ochrana osobných údajov
Záujemca, resp. Kupujúci výslovne vyjadruje v súlade so zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, svoj súhlas s tým, aby predávajúci zhromažďoval a spracovával osobné údaje, ktoré sa týkajú Záujemca, resp. Kupujúceho, najmä údaje poskytnuté Záujemcom v Objednávke, a to len pre vlastné obchodné účely, a to po dobu 3 rokov odo dňa uskutočnenia objednávky.
Záujemca, resp. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním poskytnutých osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje ukončiť zber a spracovanie poskytnutých osobných údajov bez zbytočného odkladu po doručení odvolania súhlasu, iba ak by tým bol dotknutý výkon práv Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z porušenia Kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa výslovne zaväzuje, že neponúkne poskytnuté osobné údaje na využitie tretím osobám, s výnimkou prepojených osôb v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 90/2012 Zb. o obchodných korporáciách. Predávajúci prehlasuje, že používa zodpovedajúce technické vybavenie na zabezpečenie poskytnutých osobných údajov.

X. Vyššia moc
Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce splnenia povinností z Kúpnej zmluvy, ktoré vznikli po jej uzavretí, nemohli byť zmluvnými stranami odvrátené a nastali nezávisle od vôle povinnej strany. Ak vzniknú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci a znemožnia splnenie povinností Predávajúceho, má predávajúci právo primerane predĺžiť lehotu na dodanie tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, v oboch prípadoch bez povinnosti na náhradu škody.
Peňažných záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy sa nemožno zbaviť odkazom na vyššiu moc.

XI. Mimosúdne riešenie sporov
Prípadné spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou sa strany zaväzujú najskôr riešiť dohodou s cieľom dosiahnuť priateľské riešenie.
Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporu z tejto kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. (Zákon o ochrane spotrebiteľa) o čom informuje podľa ustanovenia § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa.

XII. Záverečné ustanovenia
Podaním záväznej objednávky Kupujúci či Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania svojej objednávky. Obchodnými podmienkami je objednávateľ viazaný od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávateľ má možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred vlastným záväzným odoslaním objednávky a ich kópiu dostane ako prílohu potvrdenie objednávky na zadanú emailovú adresu. Na všetky tieto skutočnosti je náležite a dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným odoslaním objednávky.
Ak sa ktorékoľvek ustanovenie obsiahnuté v Kúpnej zmluve alebo v týchto Obchodných podmienkach ukáže byť neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení obsiahnutých v Kúpnej zmluve alebo v týchto Obchodných podmienkach, ak od nich môže byť neplatné dojednania oddelené.
Predávajúci ako držiteľ značky GOS je zaviazaný Kódexom GOS Združenie obrany spotrebiteľov - Asociácia, ktorý je dostupný na webových stránkach Predávajúceho.
Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 1. 3. 2015.Podmienky ochrany osobných údajov


I. základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je PLASTIC BOX, s.r.o. IČ: 46111948, so sídlom: Karpatské námestie 10a, 831 06 Bratislava (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje Správcu sú:
adresa: Karpatské námestie 10a, 831 06 Bratislava

email: info@plasticbox.sk

telefón: +421 904 543 366

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, šifrovanie, zálohy.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.